policetv

tnews 1519959158 4349

คำสั่งกรมตำรวจ ที่ 622/2536 ลงวันที่ 15 เมษายน 2536 เรื่อง การใช้บุคคลเป็นประกัน หรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว
กระทรวงมหาดไทยและกรมตำรวจ มีนโยบายอำนวยความสะดวก
ในการให้บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการใช้บุคคลเป็นประกันหรือ
หลักประกันในการปล่อยชั่วคราวตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 110 และมาตรา 114 วรรคสอง
บุคคล
วงเงินประกัน
- ข้าราชการพลเรือนระดับ 3 ถึง 5
หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ
ตั้งแต่ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี
หรือร้อยตำรวจตรีถึงพันตรี นาวาตรี
นาวาอากาศตรีหรือพันตำรวจตรี
- ข้าราชการบำนาญตั้งแต่ระดับ 6
หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว
กับข้าราชการประจำ
- สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
- สมาชิกสภาจังหวัด
- สมาชิกสภาเทศบาล
- สมาชิกสภาเมืองพัทยา
- สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร
- กรรมการสุขาภิบาล
- กำนัน
ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเอง
ได้ในวงเงินไม่เกินหกหมื่นบาท

บุคคล
วงเงินประกัน
- ผู้ใหญ่บ้าน
- ข้าราชการพลเรือนระดับ 6 ถึง 8
หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ
ตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
หรือพันตำรวจโทถึงพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอกหรือพันตำรวจเอก
- ข้าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแต่
ชั้น 1 ถึง 2
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว
กับข้าราชการประจำ
ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเอง
ได้ในวงเงินไม่เกินสองแสนบาท

บุคคล
วงเงินประกัน
- ผู้ใหญ่บ้าน
- ข้าราชการพลเรือนระดับ 9 ถึง 10
หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ
ตั้งแต่พันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอกหรือ
พันตำรวจเอกที่ได้รับ
อัตราเงินเดือนพันเอก(พิเศษ)
นาวาเอก(พิเศษ) นาวาอากาศเอก-
(พิเศษ)หรือพันตำรวจเอก(พิเศษ)
- ข้าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแต่
ชั้น 1 ถึง 2
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว
กับข้าราชการประจำ
ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเอง
ได้ในวงเงินไม่เกินสองแสนบาท

บุคคล
วงเงินประกัน
- ข้าราชการพลเรือนระดับ 11
หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ
ตั้งแต่พลโท พลเรือโท พลอากาศโท
หรือพลตำรวจโท
- ข้าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแต่
ชั้น 5 ขึ้นไป
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว
กับข้าราชการประจำ
- สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการการเมือง
หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเอง
ได้ในวงเงินไม่เกินสองแสนบาท

- ให้ผู้ที่ขอทำสัญญาประกันแสดงบัตรประจำตัวต่อพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบ พิจารณาอนุญาตโดยไม่ชักช้า
-ในกรณีจำเป็นเพื่อทราบเกี่ยวกับสถานะ ระดับ อัตราเงินเดือนหรือ
ภาระผูกพัน อื่นใด อาจให้ผู้ยื่นประกันแสดงหนังสือรับรองจาก
ต้นสังกัดและภาระผูกพันนั้น ภายในห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้
รับอนุญาตให้ประกัน
- กรณีบุคคลใดได้ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองไว้ แต่หลัก
ประกันยังไม่เป็นการ เพียงพอ ให้ใช้บุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติตาม
ที่กำหนดไว้หรือใช้หลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้